Regulamin

Regulamin rezerwacji i najmu apartamentów

1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji Usługi Klient wypełnia i przesyła na adres email apartments@bently.pl Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego Lokalu.
2. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji Bently Group przesyła na adres e-mail Klienta, Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Bently Group (lub innego rachunku wskazanego przez Bently Group) Opłatą Rezerwacyjną.
4. Bently Group przesyła Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu zadatku na rachunek Bently Group
5. Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Formularzem Rezerwacji stanowi Umowę Najmu Lokalu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty Ceny za Usługi w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach.

3. Zasady płatności

1. Klient dokonuje płatności 30% zadatku całej należności na rachunek wskazany we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji, w taki sposób by rachunek Bently Group został uznany nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż na 2 dni przed pierwszym dniem korzystania z Lokalu.
2. Uznanie rachunku Bently Group zadatkiem po terminie wskazanym powyżej powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Bently Group dokona Ostatecznego Potwierdzenia Rezerwacji.
3. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę w sumie wraz z zadatkiem – całości opłaty za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta i dokonuje się gotówką bądź kartą z chwilą wydania kluczy do Lokalu.
4. Cena za usługę jest ceną brutto i zawiera 8% podatek VAT.
5. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT na całkowitą kwotę rezerwacji, pod warunkiem podania wszelkich niezbędnych danych w dniu przyjazdu.
6. Do kosztu wynajmu Apartamentu może być doliczona każdorazowo jednorazowa opłata serwisowa niezależna od ilości osób i długości pobytu, której fakt wystąpienia i wysokość muszą być określone we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.
7. Ceny po sezonie dotyczą pobytów na minimum 7 dni.

4. Anulowanie rezerwacji, przedłużenie pobytu

1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail.
2. W przypadku anulowania rezerwacji, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku tj. 30 % wartości zamówienia. W przypadku anulacji rezerwacji w dniu przyjazdu, Agent ma prawo do pobrania od klienta całej kwoty wartości zamówienia.
3. Jeżeli okres pobytu w apartamencie zostanie skrócony przez Klienta, Cena za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.
4. Klient może zwiększyć liczbę dób rezerwacji poprzez zgłoszenie Bently Group kolejnej rezerwacji, pod warunkiem że terminy o które Klient chce wydłużyć pobyt w odniesieniu do Lokalu są dostępne.

5. Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach pośrednictwa w Rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Bently Group lub odpowiednio wynajmującego, Bently Group zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w Formularzu Rezerwacyjnym.
2. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie Bently Group zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zadatku.
3. Odpowiedzialność Bently Group z tytułu usług pośrednictwa w dokonaniu Rezerwacji i zawarcia umowy świadczenia Usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości zadatku. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi należy kierować za pośrednictwem Bently Group
4. Bently Group nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Bently Group Bently Group może zawiesić dostęp do serwisu www.apartments.bently.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
5. Korzystanie z części wspólnych na wyłączną odpowiedzialność Wynajmującego.
6. Agent nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
7. Agent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie spowodowane w trakcie pobytu w Apartamencie.

6. Warunki najmu Lokali

Klient korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Bently Group zapewnia warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu Klientów w Lokalu.
3. Liczba osób mogących zamieszkać w Lokalu jest ograniczona do liczby podanej w ofercie na serwisie internetowym www.apartments.bently.pl i w rezerwacji dokonanej przez Klienta. Podaną przez Klienta w rezerwacji liczbę osób można zmienić, pod warunkiem że nie przekracza ona liczby podanej w ofercie na serwisie internetowym www.apartments.bently.pl. Bently Group w wypadkach wyraźnie wskazanych w ofercie na serwisie internetowym www.apartments.bently.pl umożliwia zamieszkanie tych osób w ramach dostawki, za zapłatą dodatkowej ceny. Jeżeli w trakcie wymeldowania okaże się, że liczba osób przebywających w Lokalu bez zgody Bently Group była większa niż ustalona przy dokonywaniu rezerwacji, Bently Group ma prawo do obciążenia Klienta opłatą za dodatkową osobę lub, jeśli taka opcja nie istnieje opłata w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji.
4. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji. Kluczy do lokalu nie wolno udostępniać osobom trzecim. Bently Group uprawniony jest do wylegitymowania osoby która nie zawarła umowy najmu i posługuje się kluczami do Lokalu.
5. Zakwaterowanie Klienta następuje pod warunkiem:
– zapłacenia pozostałej części Ceny za Usługę,
– sprawdzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty, karta stałego pobytu, paszport),
– wniesienia kaucji o której mowa w pkt 11
6. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w Lokalu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
7. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
8. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego Lokalu w należytym stanie. W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godz. 20.00 do 6.00. Jeżeli wskutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w Lokalu przedstawiciel Bently Group lub właściciel lokalu zostanie wezwany do Lokalu przez sąsiadów, Straż Miejską lub Policję, Bently Group uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za najem.
9. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji. Przed wykwaterowaniem Lokal w obecności Klienta sprawdzany jest stan techniczny Lokalu oraz jego wyposażenia. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
10. Klient w trakcie pobytu w Lokalu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Porządkowego Lokalu.
11. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody przez niego wyrządzone w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej i w mieszkaniach sąsiadujących. Jednocześnie jest on zobowiązany do poinformowania przedstawiciela Bently Group o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub wyrządzonej szkodzie w Lokalu lub jego wyposażeniu,częściach wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej i w mieszkaniach sąsiadujących, bezpośrednio po ich zaistnieniu, niezależnie od przyczyny wystąpienia. W wypadku wyrządzenia szkody Klient zobowiązuje się do jej pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania o którym mowa w tym punkcie, Bently Group przy wydaniu Klientowi kluczy zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości do 500,00 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, pod warunkiem odbioru Lokalu przez Bently Group bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do jego stanu technicznego lub jego wyposażenia. Bently Group, za każdą szkodę spowodowaną w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz częściach wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej i w mieszkaniach sąsiadujących wyrządzoną przez Klienta ma prawo do zatrzymania części lub całości kaucji, nie mniej niż równowartość szacowanego kosztu usunięcia szkody.
12. Nowo powstałe bądź niezgłoszone w trakcie wynajmu szkody zostaną naprawione na koszt Klienta pod warunkiem, że klient zostanie powiadomiony o zauważonych przez ekipę sprzątającą szkodach, w ciągu 24h od wyjazdu.
13. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, zasilaczami, odbiornikami radiowymi, komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
14. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, chyba że w opisie Lokalu na stronie www.apartments.bently.pl dopuszcza się powyższe.
15. Bently Group nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klientów do Lokalu. To samo dotyczy pojazdów mechanicznych Klientów i rzeczy w nich pozostawionych.
16. Bently Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Lokalu spowodowane brakiem w dostawie prądu, gazu, wody, prac konserwatorskich w budynku w którym znajduje się Lokal, prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Lokalu, jak również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.
17. Wszelkich dodatkowych informacji udziela w imieniu Bently Group osoba potwierdzająca dokonanie rezerwacji Ostatecznym Potwierdzeniu Rezerwacji.
18. Podana na stronach Serwisu całkowita cena najmu Apartamentu za jedną dobę uwzględnia:
a) koszt zużytej przez Klienta wody, gazu, energii elektrycznej, koszt wywozu śmieci z Apartamentu,
b) zapewnienie czystej zmiany pościeli (1 komplet na cały Terminu Pobytu),
c) abonament za dostęp do Internetu i telewizji satelitarnej (o ile jest dostępny w danym Apartamencie),
d) sprzątanie i przygotowanie Apartamentu
19. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na
smyczy na terenie obiektu.
20. Dane osobowe: Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.apartments.bently.pl, Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Bently Group. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Bently Group zastrzega sobie możliwość swobodnej, w każdym czasie, zmiany Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.
21. Bently Group nie ma obowiązku zapewniania środków czystości (w tym: tabletek do zmywarki, mydła, płynów do mycia, proszku do prania, kapsułek do ekspresu do kawy itp.).
22. Ceny na stronie www.apartments.bently.pl dotyczą pobytów do 31.12.2018.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Cena za Usługę – wynagrodzenie za Usługę, zwana też opłatą za wynajem,
Formularz Rezerwacji – dokument stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji najmu lokalu, istniejący w wersji elektronicznej, dostępny na stronie www.apartments.bently.pl
Lokal – lokal wczasowy opisany szczegółów na stronach internetowych www.apartments.bently.pl , który stanowi przedmiot rezerwacji.
Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji – formularz przyjęcia Opłaty Rezerwacyjnej,
Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Lokalu na warunkach określonych w Ostatecznym Potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszych warunkach.

Back to Top